Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Васил Тодоров, България 7200, Разград, Тел.: 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1594.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000, 44411000, 44316000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Санитарни изделия
Железария


Срок за получаване на офертите

08/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП след удължаване на срока на дата 11 юни 2018 г. в 15:00 часа в сградата на РЗОК-Разград, бул."България"№36, Заседателна зала II- я етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2018  (дд/мм/гггг)