Версия за печат

BG-Червен бряг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000410056

BG314, МБАЛ-Червен бряг ЕООД, ул.Яне Сандански № 61, За: Ася Атанасова, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92766, E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com, Факс: 0659 92766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-chervenbryag.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-chervenbryag.com/bg/?cat=7.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09300000

Описание:

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия


Срок за получаване на офертите

12/06/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е та 13.06.2018 год. от 12.00 часа на ІІІ-я етаж в кабинета на управиетеля

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2018  (дд/мм/гггг)