BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

645

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-589-.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Априлци, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

07/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Априлци, за период от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора. Участникът следва да извършва доставка на необходимите количества електрическа енергия, при спазване изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия(ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството на електрическа енергия (ПИКЕЕ) и всички приложими нормативни разпоредби. Прогнозното количество потребена нетна активна електрическа енергия ниско напрежение е около 465 000 kWh (четиристотин шестдесет и пет хиляди киловатчаса) годишно. Прогнозното количество електроенергия се употребява за два основни вида консуматори, а именно електроенергия за улично осветление на населените места в Общината и за сгради общинска собственост. Прогнозното количество за срока на договора за нуждите на обектите на Община Априлци присъединени на ниско напрежение е както следва: - Дневна енергия – 373 000 kWh (триста седемдесет и три хиляди киловат часа) - Нощна енергия – 92 000.00 kWh (деветдесет и два хиляди киловат часа). Посочените количества са ориентировъчни и са изчислени на база потреблението на възложителя за периода от м. Януари 2017 г. до м. Декември 2017 г. Подробна справка за употребената електроенергия по видове и отделни обекти през 2017 г. се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2. Участникът следва да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, без Възложителят да заплаща такса за участие. Не се заплаща от Възложителя такса за участие в стандартна балансираща група и санкции за излишък или недостиг на ел. енергия/небалансите/. Участникът следва да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да осигури непрекъсваемост на електроснабдяването при изпълнението на обществената поръчка, както и така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. Участникът следва да осигури услуга по прогнозиране на необходимите количества електроенергия, балансирането им и тяхното заявяване, като Възложителя няма ангажимент за това. Участникът следва да поеме за своя сметка разходите по балансирането. В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да: -прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ); -изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се съобразява с очаквания часови товар за обектите; -изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; -потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; -осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на възложителя, са за сметка на изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/06/2018  (дд/мм/гггг)