BG-Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-5(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, Струмяни, Тел.: 07434-3108, E-mail: strumyani_oba@ydhoo.com, Факс: 07434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39604.95 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60400000 (QA11)

Описание:

Услуги на въздушния транспорт (За събития и прояви )


Срок за получаване на офертите

08/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор за безвъзмездна финансова помощ №2017–3425/001–001, програма „Европа за гражданите“, Мярка 2 – Мрежи от побратимени градове. Наименование на проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2018  (дд/мм/гггг)