Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Георги Русев Русенов, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879079, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-po-chl-20-al-3-ot-zop/soo-001-14-05-2018-s-predmet-sotsialni-grizhi-za-deremont/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

181970.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

04/06/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2018  (дд/мм/гггг)