Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201637

BG334, Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1346.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

29166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по преустройство и преобразуване на асансьорната уредба в сградата на РЗОК-Търговище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42416000, 45453000

Описание:

Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки
Строителни работи по възстановяване и възобновяване


Срок за получаване на офертите

18/06/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, ще се заплащат чрез Инвестиционната програма на НЗОК за 2018 година.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2018  (дд/мм/гггг)