BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-07-957

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108070973

BG425, Областна администрация Кърджали, бул.България №41, За: Елена Златанова - старши юрисконсулт, България 6600, Кърджали, Тел.: 0889 886806, E-mail: obl.adm@gmail.com, Факс: 0361 60151

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kardzhali.org/index.php?lang=bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kardzhali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=148&lang=bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45423 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти при трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на р. Крумовица в участък след устието на р. Елбасандере до бензиностанция „Октан“ – възстановяване на предпазна дига и изграждане на стоманобетонна стена“ и Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Джебелска в участък в урбанизираната територия и землището на град Джебел и землище на село Тютюнче – изграждане на подпорни стени“, съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

04/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Дейностите се финансират със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ съгласно Договор за БФП №B3.5b.01 от 11.09.2017 година по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/; 3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - представя се за всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/ - представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/; 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №15/; 11. Декларация, свободен текст за наличие на валиден лиценз по чл.166, ал.1, т.1, предложение второ от ЗУТ; 12. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" – декларация; 13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец №16/. 14. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец №12/; 15.Копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на строителен надзор. 17. Техническо предложение /Образец №9-1; Образец №9-2/- представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 18.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/- представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 19.Декларация за срока на валидност на офертата /Образец №14/- представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 20.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №8/- представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта; 21. Ценово предложение/ Образец № 11-1; Образец №11-2/- представя се по всяка обособена позиция поотделно, за която участника представя оферта. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2018  (дд/мм/гггг)