Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РИС18-ДИ05-108

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270603

BG411, Столична община район Искър, бул. Кръстю Пастухов №18, За: инж. Тодор Милушев, България 1592, София, Тел.: 02 9791468, E-mail: r.ignatova@raioniskar.bg, Факс: 02 8722062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://raioniskar.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/895&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

151666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова от PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

13/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават в деловодството на СО район "Искър", на адрес гр. София, бул. Кръстю Пастухов №18, в срока, указан в обявата за обществена поръчка. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, определен в обявата, в заседателна зала на СО район "Искър": на адрес гр. София, бул. Кръстю Пастухов №18. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2018  (дд/мм/гггг)