Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, площад „Свобода“ №6, За: Николай Кутинчев - Началник отдел Информационни технологии, Камен Христов - отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881717; 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/389/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62775 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30230000, 30232000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване
Периферни устройства


Срок за получаване на офертите

04/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Доставката на техника по позиции 9, 10 и 11 са за нуждите на проект, финансиран със средства от европейски програми. Идентификация на проекта, когато е приложимо: „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „ЦСРИ“ в Община Русе“ по договор BG05M9OP001-2.005-0144-C001.]

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. Конкретно в определения срок-28.05.2018г. 17:30 часа, са получени по малко от три оферти за позиции №1, 3, 8 и 11, което попада в хипотезата на визирания член от закона. Нова дата и час на отваряне на офертите: 05.06.2018 г. в 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Русе, ет.3, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/05/2018  (дд/мм/гггг)