Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813116984

BG331, Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Мая Шоповска, България 9002, Варна, Тел.: 0888 756963, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33141000, 33697000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи


Срок за получаване на офертите

07/06/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП се намира на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=38 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 11.06.2018г. от 10:00ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/05/2018  (дд/мм/гггг)