Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

PPD 18-032-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

BG411, ЧЕЗ Разпределение България АД, бул.Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, За: Марияна Бецинска, България 1784, София, Тел.: 02 8958922, E-mail: mariana.becinska@cez.bg, Факс: 02 8272171

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.cez-rp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=91950&companyId=20808.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58825 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на шинодържатели и клеми стержен-въже”, Реф.№ PPD 18-032

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

30/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до обявата и документацията за участие на следния електронен адрес: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=91950&companyId=20808 Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 31.05.2018г. Час: 14:00 часа гр. София, бул.“Цариградско шосе“№ 159, Бенчмарк Бизнес Център, заседателна зала етаж: 2

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2018  (дд/мм/гггг)