Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Васил Тодоров, България 7200, Разград, Тел.: 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1573.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1283.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК-Разград от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:Обслужване на работещите в РЗОК-Разград от служба по трудова медицина и Обособена позиция №2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК-Разград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85121281

Описание:

Услуги по трудова медицина
Офталмологични услуги


Срок за получаване на офертите

25/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, първоначалният срок за подаване на оферти за Обособена позиция №2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК-Разград“ се удължава до 25.05.2018 г. в 17:00часа. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно описани в обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на Възложителя. Отварянето на офертите по обособени позиции №1 и №2 ще се извърши на 28.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РЗОК- Разград, бул."България"№36, заседателна зала II-я етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2018  (дд/мм/гггг)