BG-Стара Затора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, тракийски университет, Студенстски град, За: П. Дечева, България 6000, Стара Затора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49883.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно и предпазно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000, 33199000, 35113400

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло за медицински персонал
Защитно и предпазно облекло


Срок за получаване на офертите

29/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

!!! Участниците трябва да имат предвид обстоятеството, че към датата на публикуване на информацията в АОП Възложителят има сключен договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, чийто срок изтича на 21.07.2018 г. Договорите за възлагане на поръчката по настоящия ред, ще влязат в сила не по-рано от 21.07.2018 г. Всички документи по настоящата поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180517YlZA1742473. Отваряне на офертите ще се осъществи по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на 30.05.2018 г. от 11:30 ч. в стая 340 - ет. 3, Ректорат, Студентски град, Тракийски университет гр. Стара Загора.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2018  (дд/мм/гггг)