Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Николай Кутинчев– началник отдел ИТ; Камен Христов – гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881717;082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ruse-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/389/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62775 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30230000, 30232000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване
Периферни устройства


Срок за получаване на офертите

28/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Доставката на техника по позиции 9, 10 и 11 са за нуждите на проект, финансиран със средства от европейски програми. Идентификация на проекта, когато е приложимо: „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „ЦСРИ“ в Община Русе“ по договор BG05M9OP001-2.005-0144-C001.]

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2018  (дд/мм/гггг)