BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-16-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124125725

BG332, Областен управител на област Добрич, Красимир Йорданов Кирилов, 9300, За: Георги Георгиев, Румен Русев, Гана 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dobrich.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=407.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2018 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“ и “Болата“, община Каварна, област Добрич“. Кратко описание: Водно спасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма Програма за организацията на водноспасителната дейност за 2018 г. на морски плажове Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“ и “Болата“, община Каварна, област Добрич“, която включва осигуряването на 7 (седем) броя стационарни спасителни поста на плажна ивица с минимум по 2 (двама) спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден. Постовете следва да действат и се разпределят както следва: 1. Морски плаж „Русалка“, (Голям плаж), община Каварна, област Добрич, брой постове - 1 (един); 2. Морски плаж “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 2 (два); 3. Морски плаж „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич, брой постове - 1 (един); 4. Морски плаж „Фиш - фиш нов“, община Балчик, област Добрич“, брой постове - 2 (два); 5. Морски плаж “Болата“, община Каварна, област Добрич, брой постове - 1 (един). Срокът на обезпечаване на водноспасителната дейност на долупосочените морски плажове е както следва: 1. Морски плаж „Русалка“, (Голям плаж), община Каварна, област Добрич - срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г.; 2. Морски плаж “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич - срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г.; 3. Морски плаж „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич - срок на обезпечаване на водноспасителната дейност от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г.; 4. Морски плаж, „Фиш - фиш нов“, община Балчик, област Добрич“ - срок на обезпечаване на водноспасителната дейност: от 01.07.2018 г. до 15.09.2018 г.; 5. Морски плаж “Болата“, община Каварна, област Добрич - срок на обезпечаване на водноспасителната дейност от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г. Място на извършване: Територията на плажната ивица (брега) на морски плажове: „Русалка“ („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; “Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“ и “Болата“, община Каварна, област Добрич“. Друга информация Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача – Областна администрация Добрич, посочен в настоящата обява. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача – Областна администрация град Добрич, посочен в Раздел I. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5, Бюро за комплексно обслужване, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в Раздел III.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98360000, 92332000, 60443100

Описание:

Услуги, свързани с морето
Услуги по експлоатация на плажове
Услуги по въздушни и морски спасителни дейности


Срок за получаване на офертите

25/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/05/2018  (дд/мм/гггг)