Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов № 66, За: Мая Близнакова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

19516.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи“"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

28/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява доставката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и които отговарят на изискванията на закона и на предварително обявените условия. За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и т. 7 от ЗОП, както и забрана за участие в процедурата по смисъла на чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Участникът да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл.77 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, с обхват предмета на поръчката, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото да им да търгуват с медицински изделия, издадени от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на РБългария съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ. Описаното обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, Част ІV. Забележка: В раздела се посочват №, дата на издаване, срок на валидност на удостоверението, ако е достъпен публичния регистър за вписаните обстоятелства, посочват уеб адрес му. Документите за валидно удостоверение се представя в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Технически и професионални възможности: Участникът следва да разполага със сервиз за осигуряване на гаранционно обслужване на предложеното оборудване и апаратура. Съответствие с изискването се доказва с попълване на информация за наличната сервизна база, с която разполага участникът, като се посочва адрес, телефон за връзка и лице за контакт. Описаните обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, Част ІV, раздел В, т. 9. Документите за доказване на съответствието с критериите за подбор се представя в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се състои на 29.05.2018 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, No 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2018  (дд/мм/гггг)