Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Мирослава Маркова – Началник отдел ОбС; Камен Христов – гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881627;082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ruse-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/386/index.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка, монтаж/демонтаж на 8 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45223800, 44211000

Описание:

Монтажни работи на сглобяеми елементи (панели)
Сглобяеми постройки от готови елементи


Срок за получаване на офертите

23/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание на поръчката: 1.Изработване и монтаж на 8 бр. еднотипни сглобяеми павилиона, предназначени за търговска дейност, съгласно типов проект 2.Да са изработени от метална носеща конструкция, с размери - 2.0 м ширина, 2.0 м дължина, 2.25 м. височина. ПВЦ обшивка от термопанели с 0.4 м дебелина и дървен под. Изграден едноскатен покрив, с външно отводняване. Оборудвани с: врата с брава, шилцове и секретен патрон; прозорец и подпрозоречен перваз; открита вътрешна силова и осветителна инсталация (осветително тяло, ключ обикновен и контакт Шуко, апартаментно табло с електромер). 3. Павилионите имат характер на преместваеми обекти и ще се монтират на определено от Възложителя място, съгласно одобрена схема на преместваеми обекти. Следва да са изработени така, че да позволяват многократен монтаж и демонтаж. 4. Павилионите се доставят готово изработени и на място се осъщесктвява първоначален монтаж. 5.Поръчката включва и обучение на обслужващ персонал на Възложителя за демонтаж и повторен монтаж на павилионите, при организиране на следващ временен базар. 6. Сключилият договор за изпълнение представя на Възложителя писмена инструкция за монтаж и демонтаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2018  (дд/мм/гггг)