Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-02-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159508

BG311, Община Видин, гр. Видин, пл.”Бдинци” №2, За: Лидия Панайотова - Началник отдел „Обществени поръчки”, България 3700, Видин, Тел.: 00359 94609473, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 00359 94601132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vidin.bg//pages/-Dostavka-na-elektricheski-materiali-i-konsumativi-2946.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по три обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали


Срок за получаване на офертите

18/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробно описание на изискванията за изпълнение на обществената поръчка са поместени в утвърдената Спецификация от Възложителя, публикувана ведно с образците за изготвяне на офертата и проекта на договора, като приложения на горепосочената Обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2018  (дд/мм/гггг)