Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-263

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=196.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №68; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №69; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №70; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №74; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №10.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71251000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


Срок за получаване на офертите

17/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/05/2018  (дд/мм/гггг)