Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

356

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000499400

BG324, ТЕАТРАЛНО-МУЗКИЛЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД, пл. Независимост № 2, За: Тодор Мадолев - директор; Теодор Даскалов - зам. директор ТВ, България 7200, Разград, Тел.: 0889 428433; 084 662318, E-mail: theaterrz@abv.bg, Факс: 084 662319

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.theatrerz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.theatrerz.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_187.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на един брой автобус втора употреба, за нуждите на Театрално-музикален център - Разград, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от документацията за участие

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34121000

Описание:

Автобуси за градски и за извънградски превоз


Срок за получаване на офертите

14/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.05.2018г. в 10,00часа в седалището на Театрално-музикален център - Разград на адрес: гр. Разград, пл. "Независимост" №2. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адрес http://www.theatrerz.com в рубриката "Профил на купувача" Приложения към обявата са: Указания за подготовка на офертата, Техническа спесификация, проект на Договор и образци на документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/05/2018  (дд/мм/гггг)