Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201587

BG323, Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе, ул. Райко Даскалов 16, За: Калоян Иванов Копчев, България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1278.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на текущи ремонтни работи на тераса и работни помещения в сградата на РЗОК - Русе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45400000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

25/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/05/2018  (дд/мм/гггг)