Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

42-4-76

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175685416

BG411, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №7, За: Чаяна Божкова, България 1756, София, Тел.: 02 4443740, E-mail: office@unesco-centerbg.org, Факс: 02 4443740

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unesco-centerbg.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.unesco-centerbg.org/bg/about/#1449790178515-7cb8f8c5-aa8c.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


Срок за получаване на офертите

16/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)