Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

42-5-78

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175685416

BG411, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №7, За: Чаяна Божкова, България 1756, София, Тел.: 02 4443740, E-mail: office@unesco-centerbg.org, Факс: 02 4443740

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unesco-centerbg.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.unesco-centerbg.org/bg/about/#1449790178515-7cb8f8c5-aa8c.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на хотелско настаняване в България и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


Срок за получаване на офертите

16/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)