Версия за печат

BG-Годеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

416

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Теодора Иванова Иванова, България 2240, Годеч, Тел.: 087 8120886, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180508dFIx9440792.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на офис мебели - бюро, шкаф за папки, офис шкаф, шкаф с рафтове, контейнер за под бюро.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39130000

Описание:

Мебелировка за офиса


Срок за получаване на офертите

29/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

дата на провеждане 30.05.2018г , 10:00 часа в сградата на ТП ДГС Годеч

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)