Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-ДЕПО- 03-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/464-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“; Обособена позиция № 2 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“- Габрово Подробно описание на артикули и ориентировъчни количества в Техническите спецификации, приложение към обявата на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

17/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 18.05.2018г. от 10.00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)