BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на интегрирани мрежови услуги с доставка на Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72400000

Описание:

Интернет услуги


Срок за получаване на офертите

15/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски унивреистет гр. Стара загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180508WwgV1713426 Постъпилите оферти се отварят на 16.05.2018 г. - 13,30 ч. в ст. 340 - 3 ет., Ректорат на тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)