Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР- 01-03-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Мария Стоева, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818318, E-mail: mstoeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/463-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

226600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на инженеринг – проектиране, заедно с авторски надзор и строителство на обект: “Преустройство, ремонт и модернизация на част от ет. 2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сензорна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Обхват и количество: съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Срок за изготвяне на работен проект: Следва да бъде не по-кратък от 20 календарни дни и не по – дълъг от 60 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор: Следва да бъде не по-кратък от 150 календарни дни и не по – дълъг от 240 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с внасянето на работния проект в Община Габрово. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

11/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG16RFOP001-5.001-0029, „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 12.06.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)