Версия за печат

BG-ПЕРНИК

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-01-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201553

BG414, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК, ПЛ. КРАКРА № 2, За: Д-Р ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА, България 2300, ПЕРНИК, Тел.: 076 649210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076 601646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1242.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК-Перник от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Перник от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на: профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на РЗОК-Перник, работещи с видеодисплеи, профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК-Перник”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85121281, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Офталмологични услуги
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

18/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 ч. на 18.05.2018г. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.05.2018г. от 10:30 ч. в сградата на РЗОК-Перник - гр. Перник, пл. "Кракра" № 2, ет. 6, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2018  (дд/мм/гггг)