Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201568

BG314, рАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН, Княз Александър Батенберг I №7, За: Лена Ламбова; Илиан Костов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882572; 064 882570, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1251.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3083.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК– Плевен от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции както следва: Обособена позиция №1:Обслужване на персонала на РЗОК– Плевен от служба по трудова медицина и Обособена позиция№2:Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК- Плевен.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

18/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ОТВАРЯНЕТО И РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.97, АЛ.3 ОТ ППЗОП НА ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО, ПОСОЧЕНИ В ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2018  (дд/мм/гггг)