Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-70

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Абидин Хаджимехмед, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7312, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/sabirane-na-oferti-sas-obyavi.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

110666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции: ОП 1 „Асфалтови кърпежи на улици Крумовград“ ОП 2 „Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград – Токачка в чертите на гр. Крумовград – части от ул. „Хр. Ботев““ ОП 3 „Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в гр. Крумовград“ ОП 4 „Асфалтиране на път в с. Сърнак“ ОП 5 „Бетонова настилка на махали в Сърнак“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233000, 45233200, 45233320, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на улици


Срок за получаване на офертите

21/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За обекта по обособена позиция № 1 е предвидено да се изпълнят следните строително-монтажни дейности: изкърпване на единични дупки; заливане на фуги с битум и доставка на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума. За обектите по обособена позиция № 2 и 3 е предвидено да се изпълнят следните строително-монтажни дейности: фрезоване /технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове/ на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо и оформянето му; направа на първи /свързващ/ битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно ТС и доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума. Конкретния обем от включените строително монтажни работи за обектите по обособени позиции № 1, 2 и 3 ще се определи като се вземе предвид максималния осигурен финансов ресурс за обекта и предложените единични цени за изпълнение на посочените по-горе СМР от изпълнителя на обществената поръчка. Съгласно количествената сметка, приложена като неразделна част от документацията за участие за обекта по обособена позиция № 4 е предвидено да се извършат следните дейности: Подравняване с грейдер – 1 490 кв. м; Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см – 149 куб. м; Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт – 143,142 тона. Съгласно количествената сметка, приложена като неразделна част от документацията за участие за обекта по обособена позиция № 5 е предвидено да се извършат следните дейности: Ръчно подравняване в земни почви – 600 кв. м.; Доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см – 60 куб. м; Желязна скара под бет.настилка с разм.4/2 – 75 броя; Кофраж за бетонова настилка – 45 кв. м.; Доставка и полагане на бетон - 60 куб. м. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА - Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. При определянето на „най-ниската цена”, комисията за оценка на офертите ще вземе предвид предложената обща най-ниска цена, която е сбор от предложените единични цени за изпълнение на 1 кв. м. СМР по изкърпване на единични дупки, заливане на фуги с битум и доставка на плътен асфалтобетон, тип А – за обособена позиция № 1 и за обособени позиции № 2 и 3 сбора от предложените единични цени за изпълнение на 1 кв. м. СМР по фрезоване, направа на първи битумен разлив и доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А. За обособени позиции № 4 и 5 - При определянето на „най-ниската цена”, комисията за оценка на офертите ще вземе предвид предложената обща най-ниска цена /сума/ за обекта предмет на обособената позиция по КСС, която е формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предвидените СМР за обекта с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 22.05.2018 г. от 10:00 часа в залата на община Крумовград находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2018  (дд/мм/гггг)