BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000247450136

BG413, Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Царица Йоанна № 2, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, За: Елена Зефирова Полимерова, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60192, E-mail: elenapolimerova@abv.bg, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pk.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67694 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на хранителни продукти и суровини, осъществени чрез покупка за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Гоце Делчев”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15890000

Описание:

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


Срок за получаване на офертите

14/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2018  (дд/мм/гггг)