BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175076479

BG411, Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София, ул. Леге № 2, За: инж. - арх. Мария Велинова - главен експерт в дирекция ФСДУЧРИОК; Теодора Качулева - началник на отдел ФСДУС, България 1040, София, Тел.: 02 98595138; 02 98595131, E-mail: m.velinova@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.adfi.minfin.bg/bg/zop/15.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261000

Описание:

Покривни работи


Срок за получаване на офертите

17/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2018  (дд/мм/гггг)