BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР- 01-03-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Мария Стоева, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818318, E-mail: mstoeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/462-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Упражняване на строителен надзор за обект “Преустройство, ремонт и модернизация на част от ет. 2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сензорна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Кратко описание: Целта на настоящата поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (от издаване на Протокол 2а до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта) и в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и Технически спецификации – приложение № 1. Срок на изпълнение: Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2a), вкл. в приемане с Констативен акт обр. 15 и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад, Технически паспорт на строежа до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве на обекта от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки). Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на поръчката е съгласно срокът за изпълнение на СМР в обявената обществена поръчка за инженеринг на обекта, който не може да е по-кратък от 150 /сто и петдесет/ календарни дни и по-голям от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол 2а до Констативен Акт обр.15. * Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

14/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG16RFOP001-5.001-0029, „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 15.05.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3

Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2018  (дд/мм/гггг)