BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-07-s-predmet-quotDostavka-na-sistema-za-redutzirane-na-estestven-uran-v-sondazhna-voda-za-piteini-tzeliquot.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на система за редуциране на естествен уран в сондажна вода за питейни цели. Доставката ще се извърши франко помпена станция "Караджалово". Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и представяне на фактура. Системата за редуциране, предлагана от участниците, трябва да отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от обявата. В случай, че предлаганата от участника система не отговаря, на което и да е от изискванията, посочени в Техническата спецификация, офертата на съответния участник няма да бъде оценявана.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38300000

Описание:

Измервателни инструменти


Срок за получаване на офертите

09/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/05/2018  (дд/мм/гггг)