Версия за печат

BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

257

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: адв.Емилия Митова, България 2260, Своге, Тел.: 0885 149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0885 149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430hkig9390951.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на офис мебели за нуждите на ТП ДГС Своге

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39130000

Описание:

Мебелировка за офиса


Срок за получаване на офертите

14/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2018  (дд/мм/гггг)