Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Maриян Марков;Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501;02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютри и оборудване“ с обособени позиции, както следва: -Обособена Позиция № 1 – Доставка на преносими компютри (два броя) , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-6/2018г., с прогнозна стойност до 2500 лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военно-географска служба, гр. София, бул.“Тотлебен“ №34. -Обособена Позиция № 2- Доставка на цветно мултифункционално лазерно устройство, формат А3 (един брой), съгласно Техническа спецификация с № ДОП-31/2017г., с прогнозна стойност до 3333 лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

09/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могата да подават оферти както за една, така и за всички обособени позиции. 3. Място за изпълнение на поръчката: за обособена позиция 1"Преносими компютри"- Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София за обособена позиция 2 "Цветно мултифункционално лазерно устройство,формат А3" - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 6. Участникът/ите, определени за изпълнител/и, при подписване на договора следва да представи/ят документи по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 11.05.2018г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2018  (дд/мм/гггг)