Версия за печат

BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11246.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” с две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хляб за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

21/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи : 1. Опис на представените в офертата документи, подписан от участника -по образец; 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП задължително се представя в електронен вид и трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 3. Представяне на участника – по образец; 4. Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени : правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участника представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор. 5. Заверено копие от валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ); 6. Списък на доставки, идентични или сходни на обществената поръчка – по образец; 7. Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 8. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – по образец; 9. Документи за поетите от трети лица задължения (ако е приложимо) – когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси. 10. Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо) – когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при изпълнение на поръчката. 11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – по образец; 12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – по образец; 13. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. 14. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец; 15. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец; 16. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец. Предложението за изпълнение на поръчката се попълва в зависимост от обособената/ите позиция/и за които се подава офертата – оригинал. 17. Ценово предложение – по образец, в зависимост от обособената позиция/и за които се подава оферта – оригинал. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2018  (дд/мм/гггг)