Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: адв. Георги Василев, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000 (LA16)

Описание:

Дезинфектанти (За болнична употреба )


Срок за получаване на офертите

03/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп до документацията е предоставен в „Профила на купувача” на адрес: www.mbal2pv.com/publics

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2018  (дд/мм/гггг)