BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-60

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж. Малина Дончева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818333, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/460-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

136666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: I. Ремонт на улично осветление от с.Поповци до вход гр. Габрово. Предвидено е подмяна на съществуващо кабелно трасе за захранване на съществуващи стълбове за улично осветление в участъка от паметника „Коня“ на входа на град Габрово до надлез преди село Поповци. Рехабилитацията предвижда ремонт и укрепване на съществуващи стоманотръбни стълбове с двукратно боядисване, след предварителна обработка, монтаж на три нови стълба, които да кореспондират със съществуващите, демонтаж и монтаж на пилони за знамена, подмяна на съществуващо кабелно трасе и нова разпределителна касета. II. Ремонт на осветлението на лекоатлетическа писта на стадион "Априлов". Предвидено е подмяна на старо кабелно трасе за захранване на съществуващи стълбове за осветление на лекоатлетическа писта на стадион "Априлов". Рехабилитацията предвижда ремонт и укрепване на съществуващи стоманотръбни стълбове с двукратно боядисване, след предварителна обработка, монтиране на нови LED осветителни тела и ново табло за управление на осветлението. Строително монтажните работи са съгласно количествената сметка (КС) и техническите спецификации.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45316000

Описание:

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други


Срок за получаване на офертите

14/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 15.05.2018 г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2018  (дд/мм/гггг)