Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СИ-29-1482

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129003305

BG411, Военна академия Г. С. Раковски, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, За: Давид Василев, България 1504, София, Тел.: 02 9226682, E-mail: vasilev.d@armf.bg, Факс: 02 9441657

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rnda.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rnda.armf.bg/profil/auto.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“, разделена на 3 обособени позиции, включващи следните дейности: Обособена позиция №1 – Придобиване на 1 (един) брой автомобил тип – Седан (лукс). Обособена позиция №2 – Придобиване на 1 (един) брой автомобил тип – Миниван. Обособена позиция №3 – Придобиване на 1 (един) брой автомобил тип – Седан.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000, 34136100

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати
Лекотоварни автомобили с каросерия тип "фургон"


Срок за получаване на офертите

03/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2018  (дд/мм/гггг)