Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-10-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Грета Стоева, България 1700, София, Тел.: 02949 3149, E-mail: g.stoeva@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37096 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15981000

Описание:

Минерална вода


Срок за получаване на офертите

02/05/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти могат да подават всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Достъп до документацията е предоставен на профила на купувача на "Български пощи" ЕАД с адрес http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2018  (дд/мм/гггг)