Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Maриян Марков;Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501;02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17498 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на софтуер и хардуер“ с обособени позиции, както следва: -Обособена Позиция № 1 – Доставка на софтуер за наблюдение на компютърна мрежа, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-5/2018г., с прогнозна стойност до 1666лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски № 1 -Обособена Позиция № 2- Доставка на операционна система за сървър , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-4/2018г., с прогнозна стойност до1666лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1 -Обособена позиция № 3 – Доставка на сървър за геопространствени данни, съгласно Техническа спецификация с №ДОП- 3/2018г., с прогнозна стойност до 14166 лв. без вкл. ДДС. Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски № 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

02/05/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могата да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. 3. Място за изпълнение на поръчката:- Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 6. Участникът/ите, определени за изпълнител/и, при подписване на договора следва да представи/ят документи по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 10.05.2018г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34, приемна.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2018  (дд/мм/гггг)