Версия за печат

BG-ВИДИН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201471

BG311, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН, БУЛ. ПАНОНИЯ 2, За: ЕЛЕОНОРА МИКОВА, България 3700, ВИДИН, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1151.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1016.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

[„Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи на персонала на РЗОК-Видин.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

04/05/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2018  (дд/мм/гггг)