Версия за печат

BG-СМОЛЯН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 830176065

BG424, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 2, За: НЕЛИ АНАСТАСОВА ТОМОВА, България 4700, СМОЛЯН, Тел.: 0301 62854, E-mail: csmp-sm@mbox.digsys.bg, Факс: 0301 81064

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sm@mbox.digsys.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-smolyan.eu.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51573 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП – Смолян през 2018 година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

25/04/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 26.04.2018г в 14:00 часа; Място на отваряне на офертите: ЦСМП Смолян, гр.Смолян, бул. България № 2; Документация за участие и пълната информация, относно условията на поръчката се съдържат на http://csmp-smolyan.eu , профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2018  (дд/мм/гггг)