Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЗ-177

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000019189

BG413, IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Благоевград, ж.к. „Ален Мак“, ул. „Борис Ангелушев” № 1, За: ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА - Директор, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885604, E-mail: deveto@abv.bg, Факс: 073 885604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://9ou-blagoevgrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/9ou-blagoevgrad-879/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

68990.09 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на спортна площадка в двора на IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ (2 /два/ броя игрища за баскетбол, 1 /един/ брой футболно игрище, ограда, осветление)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/05/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: Кабинета на Директора, 04.05.2018 г., в 10:00 в сградата на 9-то OУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Благоевград,ж.к. „Ален Мак“, ул. „Борис Ангелушев” № 1

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2018  (дд/мм/гггг)