Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

419

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411959

BG314, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - III-ПЛЕВЕН - ЕООД, жилищен комплекс Сторгозия, За: д-р Янина Стефанова, България 5800, Плевен, Тел.: 087 9123751, E-mail: dkc_3@outlook.com, Факс: 064 680158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/dkc3pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dkc3pleven-464.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицинска апаратура(ехограф; апарат средночестотни токове и интерфенция физиотерапия; остеометър за костна плътност; принтер за ехокардиограф) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33112200, 33150000, 33124120, 33112000

Описание:

Ехограф
Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия
Уреди за ултразвукова диагностика
Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика


Срок за получаване на офертите

26/04/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2018  (дд/мм/гггг)