Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.70

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж. Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180416NDJb1132416.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7083.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Обновяване на носещата конструкция на част от централната зона към площад „Акад. Николай Хайтов“, заключена между ул.“Цар Иван Асен II“, ул. „Раковска“ и Градската библиотека“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Осветяване парка до гарата“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“ по проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Преустройство на втори етаж от бившия ДДЛРГ "Таньо войвода" в Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

26/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
В частта по обособена позиция 3 : Проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 25.04.2018 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2018  (дд/мм/гггг)