Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103083792

BG331, Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/- Варна, бул.Цар Освободител №100, За: Теменуга Ненчева- главен счетоводител при РЦТХ Варна, България 9000, Варна, Тел.: 052 681826, E-mail: rcth_varna@abv.bg, Факс: 052 681809

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rcth-varna.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://rcth-varna.com/c8C5340.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69225 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696100, 33100000, 33140000

Описание:

Реактиви, предназначени за определяне на кръвната група
Медицинско оборудване
Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

25/04/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА : Място на подаване на офертите - гр. Варна, бул.Цар Освободител №100- РЦТХ Варна, в срок до 14.00ч на 25.04.2018г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00ч на 26.04.2018г. на адрес гр.Варна, бул.Цар Освободител №100- РЦТХ Варна. Офертата по образец се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес , наименование на поръчката и позицията/позициите за които се подава. На опаковката се записва „ Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2018  (дд/мм/гггг)