Версия за печат

BG-Разлог

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12.00-67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, ул. Стефан Стамболов № 1, За: Георги Радев, България 2760, Разлог, Тел.: 0747-80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747-80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/5956-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


Срок за получаване на офертите

24/04/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 25.04.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Разлог (стая 111), като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1). Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1)

Дата на изпращане на настоящата информация

17/04/2018  (дд/мм/гггг)