Версия за печат

BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1148

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/72-избор-на-изпълнител-за-осъществяване-на-консултантски-услуги-за-нуждите-на-община-ружинци,-свързани-с-изготвяне-на-заявления-за-подпомагане,-последв.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37320 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия: - „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ - „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ - „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79131000, 79400000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

20/04/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 " подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Друга информация

Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 23.04.2018 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2018  (дд/мм/гггг)